TOPLU YAPI KAT MALİKLERİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI NİSAN 2021

TOPLU YAPI KAT MALİKLERİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI NİSAN 2021

Sayın Site Sakinleri;
Toplu Yapı Kat Malikleri Olağan Genel Kurulları 19/20/21/27/28/29 Nisan 2021 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir. Toplantı çağrıları tüm site sakinlerimize imza karşılığı dağıtılmıştır. Aşağıda örneği olan toplantı çağrısı tüm ada / parsellere dağıtılmıştır.


Değerli Kat Maliki, TARİH: 25.03.2021


Ardıçlı Evler Sitesi ....... Ada ...... parsel Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu Olağan Toplantısı 19 Nisan 2021 Pazartesi Günü Saat 10:30 da Ardıçlı Evler Sitesi Ardıç Cafe de aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.
Bu toplantıda yasal çoğunluğun sağlanamaması halinde 27 Nisan 2021 Salı Günü Saat 10:30 da Ardıçlı Evler Sitesi Ardıç Cafe de ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Malumunuz üzere hala hazırda devam eden pandemi dolayısıyla toplantılar pandemi kurallarına uygun olarak yapılacaktır. Toplantıya gelirken maskenizi takmanızı önemle rica ederiz. Tüm Kat Maliklerinin toplantıya katılmaları, katılamayacakların ise ekteki vekâletname örneğine uygun bir vekaletname ile kendilerini temsil ettirmeleri rica olunur.


ARDIÇLI EVLER SİTESİ
YÖNETİM KURULU

Gündem :
1-     Açılış
2-     Toplantıyı yönetmek üzere 1 Toplantı Başkanı, 1 Yazman, 2 Oy Saymanı ve Divan Kuruluna Toplantı tutanağını tanzim ve imza yetkisi verilmesi
3- Saygı Duruşu
4-     Site Yönetim Kurulunun geçmiş dönem faaliyet raporu ile bilançosunun okunması ve müzakeresi
5-     Site Denetim Kurulu raporunun okunması.
6-     Parsel Yöneticisinin ve Denetcisinin ayrı ayrı ibrası
7-     Parsel Yöneticisinin ve Denetçisinin Seçimi
8- Yeni Dönem Site / Parsel İşletme Projesinin kabulü.
9- Dilek, temenniler ve kapanış

……………………………………………………………………………………………………..


LÜTFEN DİKKAT: Toplantıya katılmayıp kendinizi vekaleten temsil ettirecekseniz ekteki vekaletname örneğini site yönetimindeki görevliler huzurunda imzalayıp, görevliye de imzalattırıp vekilinize veriniz. Aksi halde vekaletname geçersiz sayılacaktır.Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz.
EK: Vekaletname örneği.


VEKALETNAME

Ben aşağıda adı, soyadı imzası ve ikametgah adresi bulunan kat maliki olarak Ardıçlı Evler Sitesi 115 Ada 6 Parselin 19.04.2021-27.04.2021 tarihlerinde yapılacak KAT MALİKLERİ KURULU toplantısında beni temsil etmeye, adıma karar almaya oy kullanmaya , adıma tebliğ ve tebellüğe, kararları imzalamaya konu ile ilgili bilcümle iş ve işlemleri takip ve intaca yetkili olmak üzere Sayın ......................................................'ı vekil tayin ettiğimi bildirir iş bu vekaletnameyi Site Yönetimi bürosunda ve aşağıda adı ve imzası bulunan görevli nezdinde tanzim ve imza ettiğimi beyan ederim. ......./........./2021


Villa Adı: ……………………. Adı Soyadı :…………………………
İmza :